Warunki korzystania

PRAWO WŁASNOŚCI WITRYNY; ZGODA NA WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) mają zastosowanie do strony internetowej Anest Iwata znajdującej się pod adresem www.anest-iwata-coating.com oraz wszystkich powiązanych witryn powiązanych z www.anest-iwata-coating.com przez Anest Iwata, jej spółki zależne i stowarzyszone, w tym witryny Anest Iwata na całym świecie (łącznie „Witryna”). Witryna jest własnością Anest Iwata Strategic Center S.r.l. („Anest Iwata”) i jej licencjodawcy. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA; JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ, NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY.

Anest Iwata zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków użytkowania pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian będzie oznaczać, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany. Tak długo, jak przestrzegasz niniejszych Warunków użytkowania, Anest Iwata przyznaje Ci osobiste, niewyłączne, nieprzenoszalne, ograniczone uprawnienia do wchodzenia i korzystania z Witryny.

ZAWARTOŚĆ

Cały tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, znaki towarowe, logo, dźwięki, muzyka, grafika i kod komputerowy (łącznie „Treść”), w tym między innymi projekt, struktura, selekcja, koordynacja, ekspresja, ” wygląd i styl "i rozmieszczenie takich Treści zawartych w Witrynie jest własnością, jest kontrolowane lub licencjonowane przez Anest Iwata lub jest przez nią chronione i jest chronione przez przepisy dotyczące ubioru handlowego, praw autorskich, praw patentowych i znaków towarowych oraz różne inne prawa własności intelektualnej i przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji .

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny i żadna Treść nie może być kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przesyłana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym „dublowanie”) do jakikolwiek inny komputer, serwer, witryna internetowa lub inne medium do publikacji lub dystrybucji lub dla jakiegokolwiek przedsiębiorstwa komercyjnego, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Anest Iwata.

Możesz korzystać z informacji o produktach i usługach Anest Iwata (takich jak arkusze danych, instrukcje obsługi i podobne materiały) celowo udostępnionych przez Anest Iwata do pobrania z Witryny, pod warunkiem, że
(1) nie usuwać żadnego zastrzeżonego języka uwag ze wszystkich kopii takich dokumentów,
(2) wykorzystywać takie informacje wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego celu informacyjnego i nie kopiować ani nie publikować takich informacji na żadnym komputerze sieciowym ani nie rozpowszechniać ich w jakichkolwiek mediach,
(3) nie modyfikować takich informacji, oraz
(4) nie składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani gwarancji związanych z takimi dokumentami.

TWOJE KORZYSTANIE Z WITRYNY

Zabrania się używania żadnych "deep-link", "page-scrape", "robot", "spider"ani innego automatycznego urządzenia, programu, algorytmu lub metodologii ani żadnego podobnego lub równoważnego procesu ręcznego w celu uzyskania dostępu, pozyskania, kopiowania lub monitorować jakąkolwiek część Witryny lub jakichkolwiek Treści, ani w jakikolwiek sposób reprodukować lub omijać struktury nawigacyjnej lub prezentacji Witryny lub jakiejkolwiek Treści, w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony za pośrednictwem Teren. Anest Iwata zastrzega sobie prawo do zakazania takiej działalności.

Nie możesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Witryny ani żadnych innych systemów lub sieci połączonych z Witryną lub serwerem Anest Iwata, ani do jakichkolwiek usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, poprzez hakowanie, „wydobywanie” haseł lub inne nielegalne sposoby.

Użytkownik nie może sondować, skanować ani testować podatności Witryny lub jakiejkolwiek sieci połączonej z Witryną, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w Witrynie ani w żadnej sieci połączonej z Witryną. Użytkownik nie może cofać wyszukiwania, śledzić ani próbować prześledzić jakichkolwiek informacji o innym użytkowniku lub odwiedzającym Stronę lub jakimkolwiek innym kliencie Anest Iwata, do ich źródła, ani też wykorzystywać Witryny lub jakichkolwiek usług lub informacji udostępnionych lub oferowane przez Witrynę lub za jej pośrednictwem w jakikolwiek sposób, gdy celem jest ujawnienie jakichkolwiek informacji, w tym między innymi identyfikacji osobistej lub informacji, innych niż informacje własne użytkownika, zgodnie z treścią Witryny.

Zgadzasz się, że nie podejmiesz żadnych działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Witryny lub systemów lub sieci Anest Iwata, ani żadnych systemów lub sieci połączonych z Witryną lub Anest Iwata.

Zgadzasz się nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury w celu zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania Witryny lub jakiejkolwiek transakcji przeprowadzanej w Witrynie lub korzystania z Witryny przez inne osoby.

Nie możesz fałszować nagłówków ani w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości lub transmisji, którą wysyłasz do Anest Iwata w Witrynie lub za jej pośrednictwem lub jakiejkolwiek usługi oferowanej w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Nie możesz udawać, że jesteś lub że reprezentujesz kogoś innego, ani podszywać się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

Nie możesz korzystać z Witryny ani żadnych Treści w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki użytkowania, ani w celu nakłaniania do wykonywania jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub innej działalności, która narusza prawa Anest Iwata lub innych.

PRYWATNOŚĆ

Polityka prywatności Anest Iwata ma zastosowanie do korzystania z tej Witryny, a jej warunki stają się częścią niniejszych Warunków użytkowania przez to odniesienie. Aby wyświetlić Politykę prywatności Anest Iwata, kliknij tutaj . Ponadto, korzystając z Witryny, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że transmisje internetowe nigdy nie są całkowicie prywatne ani bezpieczne. Rozumiesz, że każda wiadomość lub informacje wysyłane do Witryny mogą zostać przeczytane lub przechwycone przez inne osoby, nawet jeśli istnieje specjalne powiadomienie, że dana transmisja jest zaszyfrowana.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

ANEST IWATA NIE OBIECUJE, ŻE STRONA LUB JAKIEKOLWIEK TREŚCI, USŁUGI LUB FUNKCJE WITRYNY BĘDĄ BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE, ANI ŻE JAKIEKOLWIEK BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE, ANI ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY DAJE OKREŚLONE REZULTATY. WITRYNA I JEJ ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. WSZYSTKIE INFORMACJE PODANE W WITRYNIE MOGĄ ZMIENIĆ SIĘ BEZ POWIADOMIENIA. ANEST IWATA NIE MOŻE ZAPEWNIĆ, ŻE JAKIEKOLWIEK PLIKI LUB INNE DANE POBIERANE Z WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, SKAŻENIA CZY NISZCZĄCYCH FUNKCJI. ANEST IWATA WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ANEST IWATA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AKTY, POMINIĘCIA I POSTĘPOWANIE STRON TRZECICH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYNY I / LUB ANEST USŁUGI IWATA. PONOSISZ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY I WSZELKICH WITRYN, Z KTÓRYMI POŁĄCZONE. TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM PRZECIWKO ANESTOWANIU IWATA W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB TREŚCI TAKICH. TO OGRANICZENIE ZWOLNIENIA JEST CZĘŚCIĄ UMOWY MIĘDZY STRONAMI.

Powyższe zrzeczenie się dotyczy wszelkich szkód, odpowiedzialności lub obrażeń spowodowanych jakimkolwiek awarią, błędem, zaniedbaniem, przerwą, usunięciem, wadą, opóźnieniem działania lub transmisji, wirusem komputerowym, awarią linii komunikacyjnej, kradzieżą lub zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem do, zmiana lub wykorzystanie, czy to z powodu naruszenia umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub jakiejkolwiek innej przyczyny działania.

Anest Iwata zastrzega sobie prawo do wykonania dowolnej z następujących czynności, w dowolnym czasie i bez powiadomienia: (1) zmodyfikowania, zawieszenia lub zakończenia działania lub dostępu do Witryny lub dowolnej części Witryny z dowolnego powodu; (2) modyfikować lub zmieniać Witrynę lub dowolną jej część oraz wszelkie obowiązujące zasady lub warunki; oraz (3) do przerwania działania Witryny lub dowolnej części Witryny, jeśli jest to konieczne do wykonania rutynowej lub nierutynowej konserwacji, korekty błędów lub innych zmian.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, w żadnym wypadku Anest Iwata nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe lub karne, w tym utracone zyski, nawet jeśli Anest Iwata została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Jeśli niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania, Anest Iwata zostanie uznana za odpowiedzialną wobec Ciebie za jakiekolwiek szkody lub straty, które wynikną lub są w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Witryny lub jakichkolwiek Treści, odpowiedzialność Anest Iwata w żadnym wypadku nie może przekroczyć wyższej z (1) sumy wszelkich opłat abonamentowych lub podobnych opłat w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi lub funkcji lub funkcji Witryny zapłaconych w ciągu sześciu miesięcy przed datą pierwotnego roszczenia wniesionego przeciwko Anest Iwata (ale nie w tym cena zakupu wszelkich produktów Anest Iwata) lub (2) 100,00 USD. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

NARUSZENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Anest Iwata może ujawnić wszelkie informacje, które posiadamy na Twój temat (w tym Twoją tożsamość), jeśli ustalimy, że takie ujawnienie jest konieczne w związku z jakimkolwiek dochodzeniem lub skargą dotyczącą korzystania z Witryny lub w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub wniesienia pozwu prawnego przeciwko osobie, która może wyrządzać szkody lub ingerować (celowo lub nieumyślnie) w prawa lub własność Anest Iwata, prawa lub własność odwiedzających lub użytkowników Witryny, w tym klientów Anest Iwata. Anest Iwata zastrzega sobie prawo do ujawnienia w dowolnym momencie wszelkich informacji, które Anest Iwata uzna za niezbędne do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, procedur prawnych lub żądań władz. Anest Iwata może również ujawnić Twoje dane, gdy Anest Iwata stwierdzi, że obowiązujące prawo wymaga lub zezwala na takie ujawnienie, w tym wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Anest Iwata może zachować wszelkie przekazywanie lub komunikację przez Ciebie z Anest Iwata za pośrednictwem Witryny lub dowolnej usługi oferowanej w Witrynie lub za jej pośrednictwem, a także może ujawniać takie dane, jeśli jest to wymagane przez prawo lub Anest Iwata ustali, że takie zachowanie lub ujawnienie jest uzasadnione, aby (1) zapewnić zgodność z procesem prawnym, (2) wyegzekwować niniejsze Warunki użytkowania, (3) odpowiedzieć na roszczenia, że jakiekolwiek takie dane naruszają prawa innych osób lub (4) chronić prawa, majątek lub bezpieczeństwo osobiste Anest Iwata, jej pracowników, użytkowników lub osób odwiedzających Witrynę oraz społeczeństwa.

Zgadzasz się, że Anest Iwata może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zakończyć Twój dostęp do Witryny i / lub zablokować Twój przyszły dostęp do Witryny, jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś niniejsze Warunki użytkowania lub inne umowy lub wytyczne, które mogą być związane z korzystaniem z Witryny. Zgadzasz się również, że jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania będzie stanowiło niezgodną z prawem i nieuczciwą praktykę biznesową i spowoduje nieodwracalną szkodę dla Anest Iwata, za którą odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczające, i zgadzasz się, aby Anest Iwata uzyskała jakiekolwiek nakazowe lub słuszne ulgę, którą Anest Iwata uzna za konieczną lub odpowiednią w takich okolicznościach. Te środki zaradcze są dodatkiem do wszelkich innych środków, które Anest Iwata może przysługiwać na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.

Zgadzasz się, że Anest Iwata może, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia, zakończyć Twój dostęp do Witryny z przyczyn, które obejmują (ale nie są ograniczone do) (1) żądania organów ścigania lub innych agencji rządowych, (2) żądanie użytkownika (samodzielne usunięcie konta), (3) zaprzestanie lub istotna modyfikacja Witryny lub jakiejkolwiek usługi oferowanej w Witrynie lub za jej pośrednictwem, lub (4) nieoczekiwane problemy techniczne lub problemy.

Jeśli Anest Iwata podejmie jakiekolwiek kroki prawne przeciwko Tobie w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania, Anest Iwata będzie uprawniona do odzyskania od Ciebie, a Ty zgadzasz się zapłacić, wszystkie uzasadnione honoraria prawników i koszty takiego działania, w dodatek do wszelkich innych ulg przyznanych Anest Iwata. Zgadzasz się, że Anest Iwata nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za zakończenie Twojego dostępu do Witryny w wyniku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

RÓŻNE

Użytkownik nie może wykorzystywać, eksportować ani reeksportować żadnych Treści ani kopii lub adaptacji takich Treści, ani jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych w Witrynie, z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, w tym między innymi praw i przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienia zostaną ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie i zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej odzwierciedla zamiar niniejszych Warunków użytkowania, tak aby niniejsze Warunki użytkowania pozostały w pełnej mocy. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy między Tobą a Anest Iwata w odniesieniu do korzystania z Witryny, a wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia istniejące wcześniej między Tobą a Anest Iwata w odniesieniu do takiego użytkowania zostają niniejszym zastąpione i anulowane. . Poza postanowieniami umowy kupna, którą zawierasz z Anest Iwata, Anest Iwata nie przyjmie żadnych kontrofert dotyczących niniejszych Warunków użytkowania, a wszystkie takie oferty są niniejszym kategorycznie odrzucane. Brak nalegania lub wyegzekwowania ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania przez Anest Iwata nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się przez Anest Iwata jakichkolwiek postanowień lub jakichkolwiek praw, jakie ma do egzekwowania niniejszych Warunków użytkowania, ani też żadnego postępowania między Anest Iwata a uważa się, że użytkownik lub inna strona zmodyfikuje jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania nie powinny być interpretowane ani interpretowane jako przyznające jakiekolwiek prawa lub środki prawne osobom trzecim.

Anest Iwata zapewnia dostęp do międzynarodowych danych Anest Iwata i dlatego może zawierać odniesienia lub odniesienia do produktów, programów i usług Anest Iwata, które nie są ogłaszane w Twoim kraju. Takie odniesienie nie oznacza, że Anest Iwata w Twoim kraju zamierza ogłaszać takie produkty, programy lub usługi.